Hall / Aula 1000
Hall / Aula 400
Hall 300
Hall 200
Hall 100
Hall 90

FRIDAY / PIĄTEK 17.05.2019

Hall / Aula 1000
Hall / Aula 400
Hall 300
Hall 200
Hall 100
Hall 90
10.00-12.00
Hall / Aula 1000

Sesja przypadków klinicznych / Clinical case session

Przewodniczący / Chairmen: A. Fijałkowska, M. Olszowska, A. Wojtarowicz,
1. Elektroda i zastawka trójdzielna, konflikt znany i nielubiany / Pacing electrode and tricuspid valve –known and disliked conflict. A. Polewczyk 10'
2. Pacjentka z ginekologii / Gynaecological patient. A. Wojtkowska 10'
3. Anomalia żyły płucnej z podwójnym drenażem do lewego i prawego przedsionka / Anomaly of the pulmonary vein with the double drainage to the left and right atrium. J. Bąk 10'
4. Tętniak rzekomy w przebiegu zawału serca bez uniesienia ST- spontaniczne zamknięcie / Pseudoaneurysm in the course of NSTEMI-spontaneous closure. B. Zaborska 10'
5. Płyn u pacjenta po zabiegu kardiochirurgicznym, nie zawsze łatwa ocena i decyzja terapeutyczna / Pericardial effusion in patient after cardiosurgical procedure, evaluation and therapeutic decision not always easy. M. Sukiennik-Kujawa 10'
6. Pacjent z płynem w worku osierdziowym, o czym warto pamiętać / Patient with pericardial effusion, what needs to be kept in mind. P. Grzywocz 10'
7. Późno rozpoznana koarktacja aorty współistniejąca ze stenozą aortalną u 39-letniej pacjentki / Delayed diagnosis of aortic coarctation with concomitant aortic stenosis in 39-year-old patient. A. Dudek 10'
8. Podejrzenie rozwarstwienia aorty z happy endem / Suspicion of aortic dissection with happy ending. P. Wejner-Mik 10'

Hall / Aula 400

Pytania o HFpEF (niewydolność serca z zachowaną LVEF) – rozpoznać i zrozumieć / Heart failure with preserved LVEF – to recognize and understand

Przewodniczący / Chairmen: J. Drożdż, T. Kukulski, W. Kosmala
1. Changing echocardiographic spectrum of LV diastolic dysfunction. H. Reddy (USA) 20'
2. Problem z lewą komorą - czy tylko zaburzenia napełniania? / Problem with left ventricle - filling issue only? R. Olszewski 20'
3. Lewy przedsionek - bierny świadek czy aktywny gracz? / Left atrium- a passive witness or an active participant? Z. Gąsior 20'
4. Echokardiografia obciążeniowa - czy ocena diastoliczna wystarczy? / Stress- echocardiography- is diastolic assessment enough? W. Kosmala 20'
5. Cardiac amyloidosis - important differential diagnosis / Cardiac amyloidosis - important differential diagnosis. F. Sozzi (Italy) 20'
6. Diastolic dysfunction and low output aortic stenosis / Diastolic dysfunction and low output aortic stenosis. H. Reddy (USA)10'
Dyskusja / Discussion 10' 

Hall 300

Heart is more than the left ventricle

Chairmen: AR. Kolodziej, V. Sorrell, P. Pruszczyk
1. Advances in RV imaging and quantification. V. Sorrell (USA) 20'
2. Strain: beyond the left ventricle. K. Hristova (Bulgaria) 20'
3. Echocardiography for diagnosis and management of pulmonary embolism. P. Pruszczyk (Poland) 20'
4. Pericardial effusion in pulmonary arterial hypertension. AR. Kolodziej (USA) 20'
5. Aortic stiffness – is it a practical parameter? P. Palmiero (Italy) 20'

Dyskusja / Discussion 20'

Hall 200

Imaging in intensive care setting

Chairmen: D. Roychoudhury, H. Soliman-Aboumarie, M. Zielinska
1. Echocardiography in intensive care unit. K. Muralidhar (India/USA) 20'
2. Echocardiography in shock patient. H. Soliman-Aboumarie (UK) 20'
3. Echo evaluation of LVADs. PS. Rahko (USA) 20'
4. Echocardiography in suspected cardiogenic embolism. D. Roychoudhury (USA) 20'
5. Emerging role of point-of-care echo. P. Malhotra Kapoor (India) 15'
6. LV vorticity – a new aspect of heart failure? R. Gupta (India) 15'
Dyskusja / Discussion 10'

Hall 100

Valvular heart disease - old and new problems

Chairmen: D. Muraru, A. Gopal, D. Chowdhury
1. Outcomes in variants of aortic stenosis. A. Gopal (USA) 20'
2. Congenital anomalies of the mitral valve in adults. JC. Mohan (India) 20'
3. When is tricuspid valve a valid target? K. Muralidhar (India/USA) 20'
4. Tricuspid valve in 3D: specific benefits. D. Muraru (Italy) 15'
5. Use of artificial intelligence and machine learning to detect subclinical rhaumatic heart disease. D. Chowdhury (USA) 20'
6. Evolving role of 3D echocardiography in percutaneous edge-to-edge mitral repair. JF. Maalouf (USA) 15'
Dyskusja / Discussion 10'

12:00-13:00
Hall / Aula 1000

I termin Walnego Zebrania Członków SE PTK / General Assembly of SE PTK members (1st gathering )

12.00-13.00
Wszystkie sale / All halls

Heart Imagers of Tomorrow - moderated poster session 1 / moderowana sesja plakatowa 1

Przewodniczący / Chairmen: A. Goździk, B. Michalski, D. Muraru, A. Szyszka
FOYER - 1st floor

12:00-13:00
Wszystkie sale / All halls

Lunch

13.00-14.30
Hall / Aula 1000

Miejsce echokardiografii w najnowszych wytycznych ESC / Echocardiography in recent ESC guidelines

Przewodniczący / Chairmen: B. Sobkowicz, P. Szymański, O. Trojnarska,
1. Nowa definicja zawału: echokardiografia czy inne techniki obrazowania / The new definition of myocardial infarction: echocardiography or other imaging techniques. M. Fijałkowski 15'
2. Omdlenia: rola echokardiografisty / Syncope - the role of echocardiographer. B. Sobkowicz 15'
3. Nadciśnienie tętnicze - czy są istotne nowości w obrazowaniu? / Arterial hypertension - are there any significant novelties in imaging? A. Klisiewicz 15'
4. Ciąża - co jest normą, a co już powinno niepokoić w badaniu echokardiograficznym / Pregnancy - telling normal from suspected O. Trojnarska 15'
5. Echokardiografia w wytycznych nadciśnienia płucnego / Echocardiography in pulmonary hypertension guidelines. Ł. Chrzanowski 15' (grant edukacyjny Actelion)
Dyskusja / Discussion 15'

Hall / Aula 400

Sercowopochodne powikłania zatorowo-zakrzepowe – jak je znaleźć i właściwie interpretować? / Cardiogenic embolism sources - how to detect and diagnose

Przewodniczący / Chairmen: Z. Oko-Sarnowska, P. Pruszczyk, A. Wysokiński
1. Skrzepliny w jamach serca / Thrombi in cardiac cavities. M. Haberka 15'
2. Migotanie przedsionków / Atrial fibrillation. P. Pruszczyk 15'
3. Drożny otwór owalny / Patent foramen ovale. M. Komar 15'
4. Wegetacje na zastawkach i urządzeniach wszczepialnych / Valvular and device-related vegetations. M. Knapp 15'
5. Guzy serca / Cardiac tumors and embolism. M. Saric (USA) 15'
Dyskusja / Discussion 15'

Hall 300

Global cases at World Congress/1

Chairmen: GEN Elkilany, R. Gupta, D. Parashar
1. Interesting case D. Chowdhury (USA) 12'
2. Case presentation: cardiac defects in apical HCM. GEN Elkilany (USA) 12'
3.
Interesting stress echo case. R. Gupta (India) 12'
4. A case of post MI complication. D. Parashar (India) 12'
5. Left ventricular thrombus complicated with systemic embolism. K. Wdowiak-Okrojek (Poland) 12'
6. Case study: aortic insufficiency and LVAD. AR. Kolodziej (USA) 12'

7. Pulmonary embolism – never easy. A case study. M. Campaniello (Italy) 12'
Dyskusja / Discussion 6'

Hall 200

TEE is alive and well

Chairmen: L. Frazin, P. Malhotra Kapoor, K. Mizia-Stec
1. TEE: how did it all begin. L. Frazin (USA) 15'
2. Infective endocarditis – role of echo for diagnosis, prognosis, complications. SA. Goldstein (USA) 20'
3. TEE of the tricuspid valve. P. Malhotra Kapoor (India) 15'
4. TEE is still valuable primary choice in aortic disease. S. Laing (USA) 15'
5. Is TEE in children/ACHD different? A. Bhat (USA) 15'
Dyskusja / Discussion 10'

Hall 100

Imaging in coronary disease

Chairmen: S. Koshy, P. Palmiero, R. Perry
1. Intravascular ultrasound – diagnostic and therapeutic applications. S. Koshy (USA) 20'
2. High resolution echocardiographic detection of the LAD wall thickness - predictor of future coronary events? R. Perry (Australia) 20'
3. Spotaneous coronary artery dissection in young women. F. Sozzi (Italy) 20'
4. Multimodality assessment of ventricular pseudoaneurysm after non-reperfused AMI. N. Espinola-Zavaleta (Mexico) 20'
Dyskusja / Discussion 10'

14.30-15.00
Wszystkie sale / All halls

Przerwa / Break

15.00-16.00
Hall / Aula 1000

Sesja inauguracyjna

Inaugural Session

Przewodniczący / Chairmen: O. Trojnarska, NC. Nanda, P. Lipiec, JD. Kasprzak
1. Powitanie i otwarcie konferencji / Opening ceremony O. Trojnarska, P. Lipiec, JD. Kasprzak 20'
2. Past, present and future of echocardiography NC. Nanda (USA) 20'
3. Niewydolność serca w obrazach echo - od rozpoznania do optymalizacji terapii / Echo images of heart failure: diagnosis and therapy optimization A. Gackowski 20' (sesja pod patronatem firmy Novartis)

16.00-17.00
Hall / Aula 1000

Walne Zebranie Członków SE PTK i wybory / General Assembly of SE PTK members - elections

17.00-17.30
Wszystkie sale / All halls

Przerwa / Break

17.30-19.00
Hall / Aula 1000

Trudne decyzje terapeutyczne w oparciu o wynik echokardiografii / Difficult therapeutic decisions based on the results of echocardiographic examination

(we współpracy z Sekcją Wad Zastawkowych PTK) / (in collaboration with the Valvular Heart Disease Association of Polish Cardiac Society)

Przewodniczący / Chairmen: A. Gackowski, K. Mizia-Stec, M. Olszowska
1. Czynnościowa niedomykalność mitralna: obserwować, poddać plastyce, wymianie? / Functional mitral regurgitation: should we observe, correct or replace. J. Bąk 15'
2. Niedomykalność zastawki aortalnej: jak długo czekać? / Aortic valve regurgitation: how long should we wait? K. Mizia-Stec 15'
3. Niedomykalność mitralna u chorego ze stenozą aortalną - trudny duet / Mitral regurgitation in patient with aortic stenosis - a difficult duo. A. Gackowski 15'
4. Wtórna niedomykalność zastawki trójdzielnej: obserwować, poddać plastyce? / Secondary tricuspid valve regurgitation: observe or treat? P. Szymański 15'
5. Plasticity of mitral valve in ischemic mitral regurgitation / Plasticity of mitral valve in ischemic mitral regurgitation. A. Gopal (USA) 15'
6. Echokardiografia fotorealistyczna w wadach zastawkowych serca (grant edukacyjny Philips) P. Scisło 15'

Hall / Aula 400

Echokardiografia dla intensywistów / Echocardiography for intensive care specialists

Przewodniczący / Chairmen: B. Sobkowicz, T. Kukulski, P. Pruszczyk
1. Echokardiografia w stanach naglących / Echocardiography in emergency Z. Gąsior 20'
2. Monitorowanie hemodynamiczne w rękach echografisty / Haemodynamic monitoring in the hands of the echocardiographer A. Goździk 20'
3. Echokardiografia śródoperacyjna / Intraoperative echocardiography D. Puszczewicz 20'
4. Echokardiografia na sali pooperacyjnej / Echocardiography in a recovery room B. Sobkowicz 20'
Dyskusja / Discussion 10'

Hall 300

Noninvasive quantification of the heart - new directions

Chairmen: D. Forsha, IA. Mikati, JU. Voigt
1. Strain measurements and detection of cardiotoxicity. R. Perry (Australia) 20'
2. Strain in the evaluation of nonischemic cardiomyopathy. IA. Mikati (USA) 15'
3. Non-invasive echo assessment of regional myocardial work: what can stress-strain-loops tell? JU. Voigt (Belgium) 20'
4. Single ventricular mechanics: lessons from speckle tracking strain. D. Forsha (USA) 15'
5. 4D strain - the future of strain evaluation? HJ. Nesser (Austria) 15'
Dyskusja / Discussion 5'

Hall 200

Necessary basics AD 2019

Chairmen: M. Fijałkowski, JF. Maalouf, R. Sicari
1. Knobology of 3D echo system. JF. Maalouf (USA) 20'
2. Modern stress echo protocols. R. Sicari (Italy) 20'
3. Lung ultrasound in intensive care. H. Soliman-Aboumarie (UK) 20'
4. Let's play a game – a fun way to learn about echo artifacts. M. Saric (USA) 20'
Dyskusja / Discussion 10'

Hall 100

Inflammatory diseases of the heart

Chairmen: AA. Majumder, T. Tak
1. Rheumatic heart disease of aortic and mitral valve. D. Roychoudhury (USA) 20'
2. Cardiac sarcoidosis masquerading ARVD. JC. Mohan (India) 15'
3. Tuberculosis AA. Majumder (Bangladesh) 15'
4. Pulmonary valve endocarditis - can it happen? M. Parato (Italy) 15'
5. Complications of infective endocarditis. T. Tak (USA) 20'
Dyskusja / Discussion 20'

20:00
Wszystkie sale / All halls

Get Together, Lordi’s Club, Łódź, ul. Piotrkowska 102

SATURDAY / SOBOTA 18.05.2019

Hall / Aula 1000
Hall / Aula 400
Hall 300
Hall 200
Hall 100
Hall 90
9:00-17:00
Wszystkie sale / All halls

Practical workshops / sesje warsztatowe

Hall 30 / sala warsztatowa (poziom 2)
registration needed / konieczne zapisy

9:00-10:00 PHILIPS-1 Elegance and simplicity. Myocardial deformation imaging with Autostrain. A. Apor (Hungary)
10:30-11:30 PHILIPS-2 Elegance and simplicity. Myocardial deformation imaging with Autostrain. A. Apor (Hungary)
12:30-13:15 ACTELION Pharma - Echokardiografia w ocenie krążenia płucnego. Wrodzone wady serca, nadciśnienie płucne, prawa komora i nie tylko… Ł. Chrzanowski
14:00-16:30 GE Healthcare Polska - Vivid Club. L. Badano (Italy), JD. Kasprzak, M. Fijałkowski

zobacz szczegółowy program warsztatów

9.00-10.30
Hall / Aula 1000

Serce sportowca – czy potrzebne badanie echokardiograficzne? / Athlete’s heart– is echocardiographic examination needed?

Przewodniczący / Chairmen: W. Braksator, P. Hoffman, Z. Gąsior
1. Nabyte wady serca – echokardiografia podstawową metodą oceny i orzekania / Acquired heart defects – echocardiography as a principal method of assessment and diagnosis W. Król 15'
2. Czy ze złożoną, wrodzoną wadą serca można uprawiać sport? / Can you do sports with complex congenital heart disease? P. Hoffman 15'
3. Sportowiec z chorobą wieńcową – kiedy potrzebne echo? / Athlete with a coronary disease – when echocardiography is required? R. Główczyńska 15'
4. Dwupłatkowa zastawka aortalna – sportowiec ma problem? / Bicuspid aortic valve – a problem for an athlete?  E. Kowalik 15'
5. Przerost mięśniówki lewej komory – różnicowanie, rola echokardiografii / Left ventricular hypertrophy- differentiation, role of echocardiography W. Braksator 15'
Dyskusja / Discussion 15'

Hall / Aula 400

TTE od podstaw - kurs (1) / Basics of TTE - part I (course)

Przewodniczący / Chairmen: A. Fijałkowska, P. Lipiec, P. Pruszczyk
1. Anatomia echokardiograficzna / Echocardiographic anatomy. A. Lech 18'
2. Ocena funkcji skurczowej lewej komory / Left ventricle systolic function assessment. P. Lipiec 18'
3. Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory / Left ventricle diastolic function assessment. JD. Kasprzak 18'
4. Ocena prawej komory i krążenia płucnego / Right ventricle and pulmonary circulation evaluation. P. Pruszczyk 18'
5. Zastawka trójdzielna i płucna / Tricuspid and pulmonary valves. M. Kowalski 18'

Hall 300

Global cases at World Congress/2 - 4D rules the world!

Chairmen: L. Badano, D. Muraru, M. Saric
1. My best 4D echo case. M. Saric (USA) 12'
2. My best 4D echo case. L. Badano (Italy) 12'
3. My best 4D echo case. HJ. Nesser (Austria) 12'
4. My best 4D echo case. A. Gopal (USA) 12'
5. My best 4D echo case. D. Muraru (Italy) 12'
6. It started with tachycardia. B. Michalski (Poland) 12'
7. Interesting adult congenital case. M. Fijałkowski (Poland) 12'
Dyskusja / Discussion 6'

Hall 200

Just breathless

Chairmen: SI. Jovanova, W. Kosmala
1. HFpEF revisited: imaging-guided diagnosing, phenotyping and treatment. W. Kosmala (Poland) 20'
2. Echo criteria for CRT – can we do better than current guidelines? JU. Voigt (Belgium) 20'
3. Echo in reversible cardiomyopathies. SI. Jovanova (Macedonia) 20'
4. Pulmonary hypertension in left heart disease. S. Küçükoğlu (Turkey) 20'
Dyskusja / Discussion 10'

Hall 100

Percutaneous valve therapies - how to use echo?

Chairmen: K. Aggarwal, YFM. Nosir
1. Clipping the tricuspid valve. P. Scisło (Poland) 20'
2. TEE during TAVI detects procedure complications for favorable outcome. YFM. Nosir (Egypt) 20'
3. Recognizing complications of structural heart interventions using echocardiography. K. Aggarwal (USA) 20'
4. Role of echocardiography in the assessment and management of mitral periprosthetic leaks. JF. Maalouf (USA) 20'
Dyskusja / Discussion 10'

10.30-11.00
Wszystkie sale / All halls

Przerwa / Break

11.00-12.30
Hall / Aula 1000

Sesja Przewodniczących / Presidential Session

Przewodniczący / Chairmen: O. Trojnarska, P. Lipiec, NC. Nanda
1. Assesing valvular regurgitations from genetics to intervention NC. Nanda (USA) 20'
2. The present and future of strain E. Donal (France) 20'
3. Right side of the heart, not dark side of the moon L. Badano (Italy) 20'
4. 3D echocardiography – a new era JD. Kasprzak (Poland) 20'
Dyskusja / Discussion 10'

Hall / Aula 400

TTE od podstaw - kurs (2) / Basics of TTE – Teaching course (partII)

Przewodniczący / Chairmen: E. Płońska-Gościniak, A. Tomaszewski, A. Wysokiński
1. Zwężenie zastawki mitralnej / Mitral valve stenosis. A. Lisowska 18'
2. Niedomykalność zastawki mitralnej / Mitral valve regurgitation. D. Sorysz 18'
3. Zwężenie zastawki aortalnej / Aortic valve stenosis. E. Płońska-Gościniak 18'
4. Niedomykalność zastawki aortalnej / Aortic valve regurgitation. Ł. Chrzanowski 18'
5. Ocena sztucznych zastawek serca / The assessment of the mechanical heart valves. M. Maciejewski 18'

Hall 300

Global cases at World Congress/3

Chairmen: T. Kukulski, JC. Mohan
1. Ventricular septal aneurysm. D. Kapoor (USA) 12'
2. Unguarded tricuspid valve in adults. JC. Mohan (India) 12'
3. An interesting case. T. Kukulski (Poland) 12'
4. An interesting case study. L. Frazin (USA) 12'
5. Severe mitral regurgitation - everyday dilemmas. S. Saha (Sweden) 12'
6. An interesting case of a "Bull's eye" in the heart. T. Tak (USA) 12'
7. Interesting case. V. Sorrell (USA) 12'
Dyskusja / Discussion 6'

Hall 200

Valves seen like never before

Chairmen: M. Kadiyala, M. Saric, A. Vainrib
1. Modern assessment of aortic regurgitation using 3D echocardiography. A. Vainrib (USA) 20'
2. 4D echo for prosthetic valves. M. Saric (USA) 20'
3. Multimodality imaging in valvular heart disease. P. Manoria (India) 15'
4. Pulmonary valve dysplasia. M. Kadiyala (USA) 15'
5. Arrhythmic mitral prolapse: morpho-functional abnormalities. M. Parato (Italy) 15'
Dyskusja / Discussion 5'

Hall 100

Surgery and echo: a happy marriage

Chairmen: S. Laing, HI. Michelena
1. Intraoperative evaluation of prosthetic valves. K. Muralidhar (India/USA) 20'
2. Mitral and aortic valve repair in the OR. HI. Michelena (USA) 20'
3. Echo challenges with valve prostheses. S. Laing (USA) 20'
4. Case based review of prosthetic valve malfunction. V. Misra (UAE) 20'
Dyskusja / Discussion 10'

12:00-13:00
Wszystkie sale / All halls

Moderated posters 2 / Moderowana sesja posterowa 2

FOYER – 1st floor /I piętro 
Przewodniczący / Chairmen: AR. Kołodziej, M. Plewka, A. Wysokiński

12.30-13.30
Wszystkie sale / All halls

Lunch

13.30-15.00
Hall / Aula 1000

Echokardiografia serca niewydolnego w praktyce / Echocardiography in heart failure – a practical approach

(we współpracy z Sekcją Niewydolności Serca PTK) / (in the collaboration with the Heart Failure Association of Polish Cardiac Society)

Przewodniczący / Chairmen: A. Gackowski, Z. Gąsior, W. Kosmala
1. Ocena kurczliwości lewej komory – EF czy GLS? / Left ventricular global systolic function assessment - EF or GLS? T. Kukulski 15'
2. EF 25% to nie zawsze to samo – jak przewidzieć dekompensację? / EF 25% does not always mean the same – how to predict decompensation? W. Kosmala 15'
3. Echokardiografia w diagnostyce ostrej niewydolności serca / Echocardiography in diagnostic of the acute heart failure. A. Pawlak 15'
4. Echo in ventricular support by LVAD and ECMO / Echo in ventricular support by LVAD and ECMO. A. Bhat (USA) 15'
5. Podłoża niewydolności serca – decyzje ukierunkowują terapię / Background of the heart failure – decisions affecting the course of therapy (grant edukacyjny Berlin-Chemie Menarini). P. Hoffman 15'
Dyskusja / Discussion 15'

Hall / Aula 400

TEE od podstaw - kurs / Basics of TEE (teaching course)

Przewodniczący / Chairmen: M. Fijałkowski, E. Płońska-Gościniak, A. Szyszka,
1. Standardy wykonywania badań, anatomia, projekcje / Standard requirements for echocardiographic examination: anatomy, views. M. Konka 15'
2. Wady zastawki mitralnej / Mitral valve diseases. M. Stąpór 15'
3. Wady zastawki aortalnej i aorty / Aortic valve diseases. T. Kukulski 15'
4. Ocena sztucznych zastawek serca / Mechanical valves assessment. P. Pysz 15'
5. Artefakty – wyniki fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne w echokardiografii / Artefacts – falsely positive and negative results in echocardiography. P. Scisło 15'
6. Nowe opcje ilościowe w echo 3D / Innovative quantification in 3-D echocardiography (sesja sponsorowana - Siemens Healthcare ). JD. Kasprzak 15'

Hall 300

Global cases at World Congress/4 - multimodality imaging

Chairmen: M. Campaniello, N. Espinola-Zavaleta, V. Misra
1. Aortic disease – multimodality case study. V. Illatopa Cerna (Peru) 12'
2. Echo in cardiac emergency – case study. M.Campaniello (Italy) 12'
3. Interesting case. JC. Armendariz Ferrari (Peru) 12'
4. Multimodality case study. IA. Mikati (USA) 12'
5. Myocarditis – multimodality approach. Z. Gąsior (Poland) 12'
6. Rupture of right coronary sinus of Valsalva into right ventricle and pulmonary artery. N. Espinola-Zavaleta (Mexico) 12'
7. An interesting cardiac mass. V. Misra (UAE) 12'
Dyskusja / Discussion 6'

Hall 200

Imaging in interventional setting

Chairmen: JZ. Peruga, P. Manoria
1. Novel intravascular imaging modalities. S. Koshy (USA) 20'
2. Prosthetic valve mismatch. P. Malhotra Kapoor (India) 20'
3. 3D intracardiac echocardiography for guidance of percutaneous therapies. A. Vainrib (USA) 20'
4. 3D echo guidance on percutaneous valve-in-valve replacement. RJ. Benenstein (USA) 20'
Dyskusja / Discussion 10'

Hall 100

Technologies of the future

Chairmen: JD. Kasprzak, P. Lipiec, B. Mumm
1. Echocardiography + fluoroscopy fusion. A. Vainrib (USA) 20'
2. Artifical intelligence: how will it change our life in cardiac imaging. B. Mumm (Germany) 20'
3. High frame rate imaging – a new era of echocardiography? JU. Voigt (Belgium) 20'
4. Virtual reality in cardiovascular imaging: toy or tool? B. Mumm (Germany) 20'
Dyskusja / Discussion 10'

15.00-15.30
Wszystkie sale / All halls

Przerwa / Break

15.30-16.45
Hall / Aula 1000

Echo u dorosłych z wadami wrodzonymi jest jakieś inne / Echo in grown-ups with congenital heart disease - somewhat different

Przewodniczący / Chairmen: P. Hoffman, M. Kowalski, O. Trojnarska
1. Prawa komora w pozycji systemowej / Systemic right ventricle. E. Kowalik 15'
2. Funkcjonalnie pojedyncza komora / Functionally univentricular heart. P. Hoffman 15'
3. Niewydolność serca u dorosłych z wadami wrodzonymi serca / Heart failure in grown-up congenital heart diseases. O. Trojnarska 15'
4. Niedomykalność płucna – czy wymaga interwencji zabiegowej / Pulmonary regurgitation – is the surgical intervention required. P. Szymański 15'
Dyskusja / Discussion 15'

Hall / Aula 400

Inne spojrzenie na badanie echokardiograficzne w nadciśnieniu tętniczym / Alternative viewpoint on the echocardiography in arterial hypertension

Przewodniczący / Chairmen: A. Klisiewicz, P. Scisło, A. Szyszka
1. Przerost lewej komory – czynniki rozwoju i różnicowanie / Left ventricular hypertrophy– triggering factors and differentiation. A. Klisiewicz 15'
2. Lewy przedsionek w nadcisnieniu tętniczym – równie ważny jak lewa komora? / Left atrium in arterial hypertension – as important as left ventricle? Z. Oko-Sarnowska 15'
3. Nowe techniki echokardiograficzne – czy potrzebne? / New echocardiographic techniques – are they needed?   E. Szymczyk 15'
4. Czy wartość prognostyczną ma tylko przerost lewej komory? / Is prognostic value limited to only left ventricular hypertrophy assessment? A. Szyszka 15'
Dyskusja / Discussion 15'

Hall 300

Meet the experts: strain, 3D

Chairmen: E. Donal, D. Muraru, Z. Gasior
1. Which patient awaits calculation of strain? E. Donal (France) 25'
Discussion 15'
2. 3D will solve every issue? D. Muraru (Italy) 25'
Discussion 15'

Hall 200

Boehringer Ingelheim - sympozjum satelitarne / Boehringer Ingelheim – Satelitte Symposium

Przełom w terapii przeciwkrzepliwej - jak wygląda praktyka 10 lat od publikacji badania RE-LY?

Moderator: JD. Kasprzak
1. Zastosowanie echokardiografii u pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych NOAC K. Mizia-Stec 20'
2. Opcje terapeutyczne dla pacjenta z migotaniem przedsionków po zabiegu PCI P. Pruszczyk 15'
3. Jak bezpiecznie przeprowadzić zabieg ablacji u pacjenta leczonego NOAC? JK. Wranicz 15'
4. Nowa Era w profilaktyce udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków A. Tomaszuk-Kazberuk 20'
Dyskusja 5'

Hall 100

Publish or perish (on imaging in a respected journal)

Chairmen: M. Jaguszewski, N. Nanda, R. Sicari, V. Sorrell
1. Secret rules of busy editor R. Sicari (Italy) 15'
2. Good imaging paper for general cardiology journal M. Jaguszewski (Poland) 15'
3. What defines a good echo paper in USA? N. Nanda (USA) 15'
4. What kills an interesting submission? V. Sorrell (USA) 15'
Discussion 15'

16.45-17.00
Wszystkie sale / All halls

Przerwa / Break

17.00-18.30
Hall / Aula 1000

Echomasters - SESJA SPECJALNA - z kolekcji przypadków profesora N. Nandy

Echomasters - special case collection by prof. Navin C. Nanda

Przewodniczący / Chairmen: K. Nanda, JD. Kasprzak
Clinical cases workshop NC. Nanda (USA) 80'
Discussion 10'

SUNDAY / NIEDZIELA 19.05.2019

Hall / Aula 1000
Hall / Aula 400
Hall 300
Hall 200
Hall 100
Hall 90
9.00-10.30
Hall / Aula 400

Echokardiografia w arytmologii / Echocardiography in arrythmia

Przewodniczący / Chairmen: M. Fijałkowski, K. Mizia-Stec, Z. Oko-Sarnowska
1. Wypadanie płatka mitralnego / Mitral valve prolaps. K. Mizia-Stec 15'
2. Kardiomiopatia przerostowa / Hypertrophic cardiomyopathy. Z. Oko-Sarnowska 15'
3. Kardiomiopatia z niescalenia / Non-compaction cardiomyopathy. D. Kustrzycka-Kratochwil 15'
4. Arytmogenna prawa komora / Arrythmogenic right ventricular cardiomyopathy. M. Fijałkowski 15'
5. Kardiomiopatia tachyarytmiczna / Tachycardia-induced cardiomyopathy. A. Szyszka 15'
Dyskusja / Discussion 15'

Hall 300

Congenital disease - never easy

Chairmen: A. Bhat, O. Trojnarska, M. Respondek-Liberska
1. Fetal echo 2019 – key points A. Bhat (USA) 20'
2. d-TGA – implications of prenatal and perinatal echocardiography M. Respondek-Liberska (Poland) 15'
3. ASD – common and rare D. Roychoudhury (USA) 15'
4. Phenotype-genotype matching of inheritable pediatric cardiomyopathies: using machine learning to develop echocardiographic diagnostic algorithms D. Chowdhury (USA) 15'
5. Long term follow up in tetralogy of Fallot S. Küçükoğlu (Turkey) 15'
Discussion 10'

Hall 200

Advances in stress echo

Chairmen: S. Catirli Enar, R. Sicari, PS. Rahko
1. Hemodynamic stress testing. K. Maganti (USA) 20'
2. Use of dobutamine stress echo for evaluation of heart transplant patients. PS. Rahko (USA) 15'
3. Heart failure and diastolic stress test. F. Sozzi (Italy) 15'
4. Left atrial function in stress echocardiography. S. Catirli Enar (Turkey) 15'
5. Role of stress echo in assessment of prosthetic valve dysfunction. A. Agrawal (UAE) 15'
Dyskusja / Discussion 10'

Hall 100

Advances in cardiovascular imaging

Chairmen: K. Hristova, E. Płońska-Gościniak, SL. Lin
1. Ultrasonic endothelial function for monitoring effects of therapies SL. Lin (Taiwan) 20'
2. Point of care echocardiography D. Filipiak-Strzecka (Poland) 15'
3. TEE as a diagnostic tool in the hypotensive patient K. Aggarwal (USA) 15'
4. Strain quantification in RV/LV cardiomyopathies K. Hristova (Bulgaria) 15'
5. Stress echo and aortic stenosis in 2019 E. Płońska-Gościniak (Poland) 15'
Discussion 10'

Hall 90

Advanced imaging in cardiomyopathies

Chairmen: R. Janardhanan, R. Perry
1. Multimodality imaging in hypertrophic cardiomyopathy. R. Janardhanan (USA) 20'
2. Novel echocardiographic techniques in determination of ischemic/non-ischemic etiology of DCM. SI. Jovanova (Macedonia) 20'
3. The utility of strain echocardiography in infiltrative myocardial disease. R. Perry (Australia) 20'
4. Hypertrophic cardiomyopathies and risk of sudden cardiac death. GEN Elkilany (USA) 20'
Dyskusja / Discussion 10'

10:00-11:00
Wszystkie sale / All halls

Moderated poster session 3 / Moderowana sesja posterowa 3

FOYER - 1st floor/I piętro

Przewodniczący / Chairmen: L. Badano, D. Sorysz, L. Tomkiewicz-Pająk
best original research

10.30-11.00
Wszystkie sale / All halls

Przerwa / Break

11.00-12.30
Hall / Aula 400

Choroby osierdzia / Pericardial diseases

Przewodniczący / Chairmen: A. Gackowski, K. Wierzbowska-Drabik, M. Haberka
1. Tylko płyn czy już tamponada? / Only pericardial effusion or already a tamponade? W. Wróbel 15'
2. Zapalenie osierdzia – diagnostyka i leczenie / Pericarditis – diagnostics and treatment K. Wierzbowska-Drabik 15'
3. Osierdzie a powikłania jatrogenne / Pericardium and iatrogenic complication M. Stąpór 15'
4. Zaciskające zapalenie osierdzia / Constrictive pericarditis A. Gackowski 15'
Dyskusja / Discussion 15'

Hall 300

Challenging echo diagnoses

Chairmen: JD. Kasprzak, K. Maganti, A. Agrawal
1. Left atrial hematomas JD. Kasprzak (Poland) 15'
2. Constrictive cardiomyopathy K. Maganti (USA) 20'
3. Left ventricular (pseudo) aneurysms M. Kadiyala (USA) 15'
4. Imaging in left ventricular non-compaction cardiomyopathy A. Agrawal (UAE) 20'
5. Takotsubo syndrome in the era of multi-modality imaging M. Parato (Italy) 15'
Discussion 5'

Hall 200

Advances in interventional echocardiography

Chairmen: SA. Goldstein, R. Janardhanan
1. Left atrial appendage occlusion therapies: answered and unanswered questions. R. Janardhanan (USA) 20'
2. HOCM stories – before and after myectomy. PS. Rahko (USA) 20'
3. Echo before and after PMBV: basics and new contexts. AA. Majumder (Bangladesh) 20'
4. Left atrial appendage closure: echo detection of complications. SA. Goldstein (USA) 20'
Dyskusja / Discussion 10'

Hall 100

Advanced imaging in aortic disease

Chairmen: S. Küçükoğlu, HI. Michelena
1. Coarctation of the aorta. K. Hristova (Bulgaria) 20'
2. Echocardiography in aortopathies. HI. Michelena (USA) 20'
3. Bicuspid valve and aortic problems. S. Küçükoğlu (Turkey) 20'
4. Aortic atheromas, current knowledge and controversions. T. Tak (USA) 20'
Dyskusja /Discussion 10'

Hall 90

Multimodality imaging in everyday practice

Chairmen: P. Lipiec, S. Saha, F. Sozzi
1. Pulmonary valve endocarditis - can it happen? M. Parato (Italy) 15'
2. CT – echo data fusion. P. Lipiec (Poland) 20'
3. Complications of femoral access during catheterization and percutaneous procedures – TAVR. RJ. Benenstein (USA) 20'
4. Cardiac magnetic resonance imaging for detection of ischemia. F. Sozzi (Italy) 20'
Dyskusja / Discussion 15'

12:30-13:30
Wszystkie sale / All halls

Moderated posters 4 - best case reports / Moderowana sesja posterowa 4 - ciekawe przypadki

FOYER – 1st floor /I piętro

Przewodniczący / Chairmen: N. Espinola-Zavaleta, M. Maciejewski, M. Stąpór

12.30-13.30
Wszystkie sale / All halls

Lunch

13.30-15.00
Hall / Aula 400

Ocena echo w wybranych wadach wrodzonych serca u dzieci / Echocardiographic evaluation in selected congenital heart defects in children

(we współpracy z Sekcją Kardiologii Dziecięcej) / (in collaboration with Paediatric Cardiology Association of Polish Cardiac Society)

Przewodniczący / Chairmen: J. Moll J. Kwiatkowska M. Kowalczyk-Domagała
1. Ubytek przedsionkowo-komorowy, ocena przed i pooperacyjna / Atrioventricular septal defect- pre- and post-operative assessment M. Gołąbek-Dylewska 15'
2. Przełożenie wielkich pni tętniczych od urodzenia do dorosłości / Transposition of great arteries- from birth to adulthood J. Moll 15'
3. Kolejne etapy leczenia paliatywnego czynnościowo pojedynczej komory / Subsequent stages of palliative treatment of the functionally univentricular hear M. Kowalczyk-Domagała 15'
4. Wady przewodozależne u noworodka / Duct dependent congenital heart disease in newborn J. Kwiatkowska 15'
Dyskusja / Discussion 15'

Hall 300

Global cases at World Congress/5 - novel therapies

Chairmen: RJ. Benenstein, K. Muralidhar, A. Gackowski
1. Mitral regurgitation in heart failure: evaluation before and after MitraClip AR. Kolodziej (USA) 20'
2. Complicated TAVI case YFM. Nosir (Egypt) 12'
3. ICEing the PFO in cryptogenic stroke - to close or not to close? RJ. Benenstein (USA) 12'
4. Echocardiography as an aid for tracheal extubation in difficult cardiac surgical procedures K. Muralidhar (India/USA) 12'
5. Transseptal valve-in-valve implantation P. Scisło (Poland) 12'
6. Less invasive mitral repair A. Gackowski (Poland) 12'
Discussion 10'

Hall 200

Cardiac imaging in chest pain

Chairmen: HJ. Nesser, H. Reddy
1. Critical role of cardiac imaging in acute chest pain and chest pain centers. GEN Elkilany (USA) 20'
2. Stress cardiomyopathy. D. Kapoor (USA) 20'
3. Multi-modality imaging of the aorta. R. Janardhanan (USA) 20'
4. 3D strain in coronary disease. HJ. Nesser (Austria) 20'
Dyskusja / Discussion 10'

Hall 100

Innovations in therapy

Chairmen: J. Drożdż, H. Soliman-Aboumarie, P. Szymański
1. Intravascular ultrasound-guided PCI – is it a value proposition? S. Koshy (USA) 15'
2. Percutaneous removal of tumors and artificial structures from the heart J. Drożdż (Poland) 15'
3. New percutaneous therapies for tricuspid disease HI. Michelena (USA) 20'
4. Electromechanical dyssynchrony and CRT in pediatric and congenital heart disease D. Forsha (USA) 20'
5. Evaluation of fluid responsiveness by echocardiography H. Soliman-Aboumarie (UK) 15'
Discussion 5'

Hall 90

Subclinical myocardial disease

Chairmen: SA. Goldstein, M. Parato
1. Left atrial strain: the new frontier S. Saha (Sweden) 20'
2. Assessment of subclinical myocardial dysfunction in pts with metabolic syndrome, diabetes and hypertension S. Catirli Enar (Turkey) 20'
3. How to detect microvascular dysfunction in hypertrophic cardiomyopathy? M. Parato (Italy) 20'
4. Sigmoid septum: spectrum of genetic hypertrophic CM or an incidental finding SA. Goldstein (USA) 20'
Discussion 10'

15.00-15.15
Wszystkie sale / All halls

Przerwa / Break

15.15-16:45
Hall / Aula 400

Echokardiografista widzi również niepowodzenia / Echocardiographer can also detect failures

Przewodniczący / Chairmen: M. Knapp, D. Kustrzycka-Kratochwil, A. Tomaszewski
1. Powikłania implantacji elektrod wewnątrzsercowych: perforacje, nied. trójdzielna / Complications following the intracardiac leads implantation: perforations, tricuspid regurgitation. M. Knapp 15'
2. Dodatkowe echa na elektrodach wewnątrzsercowych – różnicowanie / Additional echo on the intracardiac leads – differentiation. A. Tomaszewski 15'
3. Uszkodzenie mechanicznej protezy zastawkowej / Dysfunction of mechanical heart valve prosthesis. M. Maciejewski 15'
4. Powikłania zabiegów interwencyjnych / Complications of interventional procedures. D. Kustrzycka-Kratochwil 15'
5. Powikłania zabiegów chirurgicznych / Complications of cardiac surgery. D. Sorysz 15'
Dyskusja / Discussion 15'

Hall 300

Global cases at World Congress/6 - congenital potpourri

Chairmen: P. Hoffman, D. Kapoor, A. Tomar
1. Unguarded pulmonary valve in adults. JC. Mohan (India) 12'
2. Interesting adult congenital case. P. Hoffman (Poland) 12'
3. Congenital anomalies related to persistent right venous valve. M. Kadiyala (USA) 12'
4. Congenital valve disease in 73 year old. D. Kapoor (USA) 12'
5. Isolated double chambered right ventricle in a 14 year old child. A. Tomar (India) 12'
Dyskusja / Discussion 6'

Hall 200

Myocardial puzzles

Chairmen: JC. Armendariz-Ferrari, K. Wierzbowska-Drabik
1. Peripartum cardiomyopathy – echo imaging. S. Laing (USA) 20'
2. Left bundle branch block surprises in echocardiography. JC. Armendariz-Ferrari (Peru) 20'
3. The mechanical consequences of dual chamber pacing and the case for CRT. D. Forsha (USA) 20'
4. Echo guidance for HCM interventions. K. Maganti (USA) 20'
Dyskusja / Discussion 10'

16:45
Hall / Aula 400

Zakończenie Konferencji, nagrody za najlepsze prezentacje plakatowe / Closing of the Conference, best poster awards